Afspraak is
Afspraak!

Algemene leveringsvoorwaarden.

Algemene Leveringsvoorwaarden Glashandel Schijns

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke gedane aanbieding, mededeling, overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Glashandel Schijns (hierna te noemen verkoper)en een natuurlijk of rechtspersoon (hierna te noemen koper).


2. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid en levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoud de verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in geval de toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.

3. Een koper kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin, bij wege van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan tenminste 10% van het factuurbedrag verschuldigd.

4. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt;
-    goederen worden vervoerd voor risico van verkoper, tenzij anderszins overeengekomen.;
-    elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd ;
-     behoudens anders luidend bericht, geschiedt levering voor risico van koper op het laatst bekende adres van de koper.

5. Eventueel retourneren geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen;

-  de koper die het geleverde niet binnen 7 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden; 
-  de koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd; 
-  gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet- betaling van de gehele leverantie.
6. Storingen in het bedrijf van de verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte e.d.) ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.


7. Betalingen dienen contant bij levering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen;
-  is overeengekomen dat aan koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan verkoper verschuldigde te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bankrekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat 6 dagen na de dag der verzending zijn verstreken;
-  bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend. Over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is;
-  alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van 250 euro en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op koper te verhalen;

- in geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.


8. Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, niets uitgezonderd; 

-heeft verkoper een vordering uit meer dan een overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht een geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen totdat door koper aan alle verplichtingen is voldaan;

- verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op koper te verhalen.


9. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, als mede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing;

- alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van koper;

- het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat overige bepalingen onverlet.


Copyright Glashandel Schijns 2024.

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info